Beställa Bergsprängning

Berg är ett levande material 

 Det går inte alltid att förutsäga hur en sprängning kommer falla ut. Stenkast och för stora vibrationer kan drabba även den bäste sprängaren. Det tråkiga är att det kan få stora konsekvenser och innebära omfattande skador. Var därför noga när du väljer bergsprängarentreprenör och se till att du ha rätt försäkringar. På denna sida får du råd och tips inför din upphandling.

Oavsett om du är proffsbeställare eller privatkund har du som byggherre ett stort ansvar. Därför vill vi på BEF ge dig lite råd vad du ska tänka på vid upphandling av sprängtjänst.

Att bygga nytt är ofta en stor investering i en människas liv. Med olika entreprenörer som skall köpas upp, tillstånd och bygglov som skall ordnas så kan situationen ofta kännas överväldigande och komplex. Sprängentreprenören hamnar ofta långt ned i entreprenörsledet, ändå är det där allting börjar. Det är viktigt att det blir rätt från början och att upphandlingen sköts professionellt

 

Frågor och svar om Sprängning

Vilka lagkrav finns det på besiktning?

Sprängning är när man använder sig av explosivämnen för att skapa explosioner. Sprängning används inom många områden av byggbranschen, bland annat vid grunder till byggnader och vägar, i gruvor och vid rivning. Det är en effektiv metod att enkelt demolera materialet. Vid sprängning i berg så måste man först borra hål, som man sedan laddar med sprängmedel. När man spränger ett berg så krossas området runt borrhålet med kraften från sprängämnet. Det bildas sprickor av stötvågen som uppstår och som fortplantar sig i materialet. När denna stötvåg sedan reflekteras ger det upphov till en dragsprängning som då drar isär berget. Ett bergs tryckhållfasthet är tio gånger större en bergets draghållfasthet. Det är alltså dragkrafterna som i kombination med det gastryck som bildas i sprickorna i berget som gör att berget faller isär.

Vad händer innan sprängning?

Innan man spränger börjar man med att ta reda på bergets geologi och struktur. Man gör upp en plan över hur sprängarbetet ska utföras, innehållandes bland annat borr- och laddplan. En riskbedömning ska alltid göras innan sprängning. Man ansöker sedan om nödvändiga tillstånd. Inom detaljplanelagt område söker man exempelvis tillstånd till sprängning innan hos polisen. Berget täcks sedan av från jord och lösa stenar innan man borrar hål i berget. Hålen laddas med sprängämne och salvan kopplas ihop. Spränger man i närheten av människor och byggnader så täcks berget med stora gummimattor gjorda av gamla bildäck. Detta begränsar då risken för stensprut.

Vad händer under sprängning?

Under sprängning är det viktigt att man följer sprängarbasens anvisningar. Inga personer får befinna sig inom säkerhetsområdet. I samband med sprängning så signaleras det korta signaler cirka tre minuter för sprängning och sedan en lång signal i cirka 30 sekunder när sprängningen är över. Befinner du dig i närheten av sprängningen kan du komma att uppleva kraftigt buller och kanske en luftstötvåg.

Vad händer efter sprängning?

Efter sprängning så inspekteras salvan av sprängarbas varefter sprängarbas ger klartecken att återvända till säkerhetsområdet. Det kan finnas lösa stenar kvar på bergväggen och berget behöver då skrotas för att undvika att stenarna trillar ner senare.

Vad händer om sprängningen går fel?

Tyvärr är sprängbranschen mänsklig. Som i alla andra branscher kan det ibland gå snett. Berg är ett levande material som ibland inte går att förutsäga hur det kommer falla ut. Stenkast och för stora vibrationer kan drabba även den bäste sprängaren. Det tråkiga är att det kan få stora konsekvenser och innebära omfattande skador. Eftersom våra auktoriserade företag arbetar med kvalitet och säkerhet i fokus så borde dock chansen minska för sådana händelser. Din trygghet med en Auktoriserad Bergsprängare är att företagen har rutiner för hur de ska agera i händelse av att något går fel. Alla auktoriserade företag har också åtagit sig att följa allmänna reklamationsnämnden utslag.

Läs mer under rubriken beställare om vad du som byggherre har för ansvar.

Vad är stenspräckare?

Stenspräckare omfattas av exakt samma regler som vanlig sprängning. Det innebär att det skall sökas tillstånd hos polisen inom detaljeplanelagt område och att övrig lagstiftning gäller med lättnader på vissa punkter. Det krävs också utbildning för att få använda sig av denna typ av utrustning. Utbildningen ska tillhandahållas av leverantören. Innehavare av vanligt sprängkort besitter redan den kompetensen. Metoden går ut på att man genom krutpatron spräcker stenen, vilket ger relativt små vibrationer. Samma effekt kan uppnås genom traditionell försiktig sprängning. Även ifall vibrationerna kan vara små rekommenderas alltid vibrationsmätning inom tätbebyggt område.

BEF vill höja ett varningens finger. Det är inte metoden det är fel på. Många av våra medlemsföretag har denna utrustning. Problemet är att det är många oseriösa företag som kommit in i branschen och spräcker sten lite hur som helst utan att följa de lagar och regler som gäller. Dessa företag använder utrustningen felaktigt genom exempelvis överladdning eller använder vanlig dynamit. Stenkast på flera hundra meter kan även uppnås. Tyvärr har även en dödsolycka inträffat.

Vad är snigeldynamit?

Snigeldynamit är en expanderade cement. När cementen sväller i borrhålen så spräcks stenen långsamt ljud- och vibrationsfritt.

Vad är wiresågning?

Då omgivningen inte tål vibrationer eller man vill ha en slät yta, är wiresågning ett alternativ. Wiresågning är en mångsidig metod, som bland annat används vid tunnelbyggnad, vid rivning av betongkonstruktioner, vid stenbrott osv.

Först borras ett antal hål, som begränsar den volym som ska sågas bort. Därefter träs en diamantbeklädd stålwire genom borrhålen. Wiren kopplas samman till en slinga som dras runt av en speciell maskin. Metoden ger slät yta och orsakar små vibrationer. Därför används den som alternativ till sprängning t.ex. då omgivningen är känslig.

Vad innebär vibrationen?

Det är vanligt att den luftstötvåg som uppstår vid sprängning förväxlas med markvibrationer. Vid markvibrationer kan det finnas risk för fortplantning som kan orsaka skador på omgivningen. Därför mäts dessa värden genom att man placerar vibrationsmätare på ett flertal byggnader inom riskområdet. Innan sprängningen så bestäms mätbara gränsvärden. Varje fastighet får sina egna gränsvärden. Detta hjälper sprängentreprenören i dess arbete att dimensionera kraften i sprängningen. För de byggnader där det finns risk för skador på grund av sprängningen görs även en besiktning innan och efter sprängning. Detta skapar trygghet för både fastighetsägare och sprängentreprenör.

Vibrationer och sprickor orsakas vanligen av vardagliga fenomen. I ett normalt boende så vibrerar det minst lika mycket från möbler som flyttas, dörrar som slås igen, livliga aktiviteter, hög musik och om- eller tillbyggnationer som vid en vanlig sprängning.

Sprickor i hus uppstår på grund av att huset sätter sig. Detta sker normalt de första 5-10 åren. Efter denna första intensiva period fortsätter sprickor att uppstå när huset åldras, fast inte i samma takt. Andra vanliga orsaker är vädrets inverkan som dagligen utsätter huset för stora påfrestningar som vind, kyla, snö, fuktighet, tjäle och temperaturväxlingar.

Har inte en besiktning av byggnaden gjorts eller mätning av vibrationerna så är det svårt att bevisa när husets skador uppstått. Det kan alltså vara väl värt att utföra besiktning och mätning av byggnaden.

Vad är en borrplan?

En borrplan är en skiss som visar hur hålen skall borras. Den visar antalet hål, hålens placering, hålens djup-, dimension och lutning. Det är helt enkelt en ritning på hur borrningen ska gå till.

Vad är en laddplan?

En laddplan upprättas utifrån beräkningar för att kunna styra storleken på detonationen. Den beskriver sprängämnessorter och dimensioner, laddningskoncentrationer, laddningsmängd per hål och beräknad största samverkande laddning.

Vad är en tändplan?

Den planen visar vilken tändartyp du använder (Nonel eller VA-kapsel) och den redovisar schematiskt tändföljden, dvs. i vilken ordning laddningarna detoneras. Med hjälp av olika tändföljder kan man styra salvans resultat.

Vad är en sprängplan?

En sprängplan är en plan över hur sprängarbetet ska utföras och ska upprättas för varje sprängobjekt innan sprängarbetet utförs. Det är en sammanställning av nödvändig dokumentation. Sprängplanen kan innehålla förteckning över valda sprängmedel, tidplan, borrplan, laddplan, tändplan, täckningsplan och bevakningsplan. Ändringar av sprängplanen kan behöva göras under arbetets gång beroende på ändrade föreutsättningar eller det visar sig att det gjorts en felbedömning från början. Ändringar ska godkännas av ansvarig sprängarbetsledare. Sprängplanen blir även en viktig del av den arbetsmiljöplan som ska upprättas vid byggnads- och anläggningsarbete.

Vad är en sprängjournal?

En sprängjournal är som en slags dagbok på hur sprängsalvan blev i verkligheten. Det är ett viktigt dokument och ett bevis på det jobb som utförts i händelse av tillbud, olycka eller skadeståndskrav enligt miljöbalken. En sprängjournal ska enligt AMA innehålla tidpunkt för sprängningen, hålsättningar för liv-, kant- och konturhål med största och minsta håldjup, håldimensioner, pip- och bottenladdningsvikter för tyngst laddade kant-, kontur- och livhål, total samverkande laddningsmängd, salvans läge i förhållande till sprängningsområde och en principiell tändplan.

En sprängjournal kan komma att utgöra viktigt bevismaterial och skall sparas i tio år. Från polisen finns det krav på att sprängjournal förs inom detaljplanelagt område.

Vad är en riskbedömning?

Innan berg- och sprängarbete inleds ska det göras en skriftlig riskbedömning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Med riskbedömning avses en bedömning av risken för olycksfall eller ohälsa i en risksituation i syfte att avgöra om åtgärder behövs för att reducera risker. I det enklare fallet omfattar den en identifiering av riskkällor och en uppskattning av risker.

Vad är en riskanalys?

Med riskanalys avses en mer ingående riskbedömning, en systematisk identifiering av riskkällor samt en uppskattning av vad dessa risker innebär för hälsa, miljö eller egendom. Olika risker som sammanhänger med riskkällor identifieras och karakteriseras, men även sannolikheten att risker utlöses och olika konsekvenser därav bedöms. En mer fördjupande beskrivning går bland annat att hitta i Arbetsmiljöverkets AFS 2010:1 Berg- och gruvarbete.

Vad är en dola?

Odetonerat sprängmedel kallas för dola, dvs. sprängmedel som av olika orsaker inte har detonerat och kan finnas kvar i borrhålet eller i det lossprängda berget. Anledningen till dolor kan vara många. Exempelvis kan sprängämnet skadats av fukt, sprängkapseln kan ha skiljts från sprängämnet under laddarbetet osv. Upptäcks en dola är det viktigt att man är försiktig och kontaktar ansvarig personal.

Vilka lagkrav finns det på besiktning?

Om man frågar olika bergsprängnings- och spräckningsföretag om kraven på besiktning inom tätbebyggt område kan man ibland få olika besked om kraven. Även när man googlar kan man få hänvisningar som “det finns krav på besiktning”, “vår metod kräver inte besiktning” eller “det finns en rekommendation”, vilket kan vara förvirrande och det är inte helt enkelt att reda ut vad det är som gäller.

Svaret är däremot väldigt enkelt. Det finns inget lagkrav på att man ska besiktiga.

Däremot så finns det rekommendationer från såväl konsulter, jurister och entreprenörer att man bör göra en besiktning före t ex sprängning, av den enkla anledningen att bevisläget blir så ofantligt mycket bättre vid en tvist.

Vad är det minsta djup som man kan spränga?

Det kan finnas tillfällen då man vill undvika att spränga för mycket, till exempel att vill slippa bygga upp med mer massor eller att det blir mycket sprängsten att köra bort.

Det går att alltså att spränga grundare än 1,0 meter. Allt har att göra med vilken håldiameter man använder samt hur tätt man borrar. Det är däremot många gånger att det mest ekonomiska är att man spränger cirka 1,0 m med de vanligaste förkommande borrvagnarna.

Varför har Auktorisering betydelse

  • Nu förtiden har nästan alla företag policys och riktlinjer för hur upphandlingen av entreprenörer ska gå till. De flesta företag lovordar säkerhet, kvalitet och miljö. Tyvärr efterlevs många gånger inte dessas policys. Många gånger är det tyvärr priset som styr, till bekostnad av säkerhet och kvalitet. Detta trots att sprängningen oftast är en relativ liten bit av hela byggprojektets kostnad. Med Auktoriserad Bergsprängare vill vi få beställarna att förstå att det inte är inpriset som har betydelse utan den faktiska slutkostnaden. Säkerhet och kvalitet måste få kosta. Auktoriserad Bergsprängare har kommit till för att ge mervärde och skapa trygghet för beställaren.

    Anette Broman
    Anette BromanAnsvarig Auktorisation - BEF

Checklista – att tänka på vid beställning av sprängning.

Kontrollera att sprängfirman har alla relevanta tillstånd till sprängning som exempelvis sprängkort, ADR-kort, förvaringstillstånd osv.

 Ta referenser på företagen, särskilt beträffande kvalité och säkerhet.

¶ En ordentlig avtäckning otroligt viktig både för resultat och säkerhet.

¶ Fastigheter runtomkring besiktas. Annars kan du bli ansvarig för skador som du inte är skyldig till, exempelvis sprickor som kanske fanns i huset sedan tidigare

 Ställ krav i förfrågningsunderlaget att det ska vara en Auktoriserad Bergsprängare eller någon med lika dokumenterad kompetens.

Även om du är privatperson – och inte proffsbeställare – är du byggherre och därmed ansvarig för olyckor vid sprängning.

För privatpersoner gäller konsumenttjänstlagen. Det innebär att du inte förväntas ha någon fackmannamässig kunskap, utan större krav ställs på entreprenören.  Du som byggherre är emellertid ansvarig för miljöskador och skador som kan uppstå hos grannar. 

Detta gäller när du anlitar en bergsprängare:

Du har strikt ansvar för miljöskador, reglerade i Miljöbalken. Detta innebär att du oavsett eget vållande är ansvarig för alla skador sprängentreprenören kanske orsakar dina grannar och din omgivning.

Dina grannar kan rikta skadeståndsanspråk antingen mot dig eller mot sprängentreprenören. Riktas kravet mot dig har du endast möjlighet att skicka det vidare om entreprenören varit vårdslös i sin yrkesutövning.

Vibrationsmätning rekommenderas inom tätbebyggt område. Förutom vanlig traditionell sprängning finns andra metoder däribland stenspräckning. I vissa fall kan stenspräckning vara bra, eftersom det ger relativt små vibrationer.

Anlita en seriös aktör. Kontrollera att de är medlemmar i BEF och helst också Auktoriserad. Oseriösa aktörer som inte har rätta kunskaper kan i värsta fall leda till allvarliga olyckor.

Alla våra medlemmar är seriösa aktörer att välja en av dem är en bra början.

För att en entreprenör ska få vara medlem i BEF måste den uppfylla vissa krav. Våra medlemmar är att betrakta som seriösa. Här hittar de en förteckning över alla medlemmar.

Att tänka på vid upphandling

1. Entreprenadform

När du väl har bestämt dig för att utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, så är nästa steg att fundera över hur du ska gå tillväga. Fundera över hur du ska handla upp entreprenörer och vilken entreprenadform som lämpar sig bäst för just ditt projekt. Olika entreprenadformer fördelar nämligen ansvarsbiten på olika sätt men ger dig samtidigt olika möjligheter att styra projektet. Här är vår syn på de tre vanligaste entreprenadformerna sett ur en privatpersons perspektiv. Det bästa valet är förståss alltid individuellt utifrån projektets art, men det finns ändå vissa saker man bör fundera över.

Delad entreprenad: Kännetecknas av att flera entreprenörer har avtal med byggherren men inte med varandra. Detta kräver stor kompetens från byggherrens sida gällande samordningsansvar, ledning av verksamheten på arbetsplatsen och upprättande av arbetsmiljöplan. Denna entreprenadform lämpar sig därmed bäst för privatpersoner som har stor kunskap om branschen. I gengäld har man genom de olika entreprenadavtalen ett direktinflytande på de olika delentreprenaderna. Vid delad entreprenad frångås exempelvis 3 kap 7 c § i Arbetsmiljölagen, vilket innebär att du som byggherre har ett större ansvar. Du som byggherre blir således ansvarig för att upprätta en arbetsmiljöplan.

Generalentreprenad: Innebär att byggherren bara har avtal med en enda entreprenör, som i sin tur träffar avtal med underentreprenörer. Detta är en så kallad utförandeentreprenad vilket innebär att beställaren redan utfört projekteringen, medan entreprenören som handlas upp svarar för utförandearbetet. Det finns två olika typer av generalentreprenad, ren- och samordnad generalentreprenad. Ren generalentreprenad innebär att byggherren träffar avtal med en entreprenör och har därmed inget inflytande på valet av underentreprenörer. Däremot kan byggherren fortfarande ställa krav, såsom att det ska vara en Auktoriserad Bergsprängare som underentreprenör. Samordnad generalentreprenad innebär att byggherren är den som begär anbud och träffar avtal med flera entreprenörer. Därefter överlåter byggherren avtalen på en av entreprenörerna, vanligtvis byggentreprenören. Denna entreprenadform innehåller en del fallgropar eftersom det är ett komplicerat nätverk av avtal så det gäller att vara vaksam. Samtidigt innebär det att byggherren befrias från vissa samordningsproblem. Ansvaret för upprättandet av arbetsmiljöplan faller här på uppdragstagaren.

Totalentreprenad: Innebär att byggherren träffar avtal med en enda entreprenör som såväl projekterar och utför arbetet. Totalentreprenad är en så kallad funktionsentreprenad vilket innebär att du som byggherre ställer funktionskraven, men sedan är det upp till entreprenören att lösa det på bästa sätt. Det är nog denna entreprenadform som kanske är vanligast att privatpersoner använder sig av. Den lämpar sig väl för den som kanske har ett stort projekt på gång och inte har tid, kunskap eller ork att handla upp fler entreprenörer. Det är även totalentreprenören som blir ansvarig för att göra en arbetsmiljöplan, vilket för ovana privatpersoner många gånger kan vara knivigt. Du har dock fortfarande möjlighet att ställa krav i avtalet på vad totalentreprenören ska ställa för krav på sina underentreprenörer, exempelvis att de skall vara en Auktoriserad Bergsprängare. Det är även viktigt att du ställer krav i avtalet, för totalentreprenören kommer annars säkerligen välja lägsta pris på material och tjänster utan hänsyn till kvalitet.

2. Arbetsmiljöplan

Som du finner ovan under rubriken entreprenadform så åligger ibland ansvaret dig som privatperson att göra en arbetsmiljöplan beroende på vilken entreprenadform du väljer. Köper du endast en sprängtjänst så faller det dock på sprängentreprenören att stå för en sådan plan, något som alla Auktoriserade Bergsprängare kan erbjuda.

Ett tips är att läsa följande broschyr från arbetsmiljöverket om ditt ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Se länk.

3. Försäkringar

När du som privatperson utför ett byggnads- eller anläggningsarbete så intar du rollen som byggherre. Det innebär att du har strikt ansvar för miljöskador, reglerade i Miljöbalken. Detta innebär att du oavsett eget vållande är ansvarig för alla skador sprängentreprenören kanske orsakar dina grannar och din omgivning. Dina grannar kan rikta skadeståndsanspråk antingen mot dig eller mot sprängentreprenören. Riktas kravet mot dig har du endast möjlighet att skicka det vidare om entreprenören varit vårdslös i sin yrkesutövning. Har sprängaren följt de föreskrifter som finns och i övrigt agerat professionellt är denne inte ansvarig för skadan.

Därför är det väldigt viktigt att du kontrollerar med ditt försäkringsbolag om ”Ansvarsförsäkring för dig som byggherre” ingår med automatik i din villaförsäkring eller om det går att tilläggsförsäkra. Möjligheten till försäkring skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen.

Om ditt eget försäkringsbolag inte erbjuder försäkringen kan vi rekommendera dig att kontakta IF Skadeförsäkring som erbjuder Byggherreansvarsförsäkring för alla sina Villaförsäkringstagare. Ring 0771-655 655 för mer information och offert.

BEF-försäkringen

Alternativet för dig som konsument att skydda dig mot skadeståndskrav är att låta sprängentreprenören överta ditt byggherreansvar genom ett skriftligt avtal (mall för sådant avtal finns tillgängligt hos Brim) och även teckna försäkring för det. Du har då möjlighet att skicka eventuella krav som riktas mot dig till sprängaren. Det är viktigt att du och sprängaren kommer överrens om vem som tar på sig ansvaret innan jobbet utförs. Den premie som sprängaren måste betala för utökningen räknas in i offerten för utförandet av sprängningen.

BEF samarbetar tillsammans med Brim, som är utsedda att tillhandahålla försäkringar till våra medlemsföretag. Mer information om Brim finner du på www.brim.se. Du kan även kontakta Brim för mer information och frågor.

Monica Sjödin
Telefon: 08-441 89 85
Mobil: 0708- 68 05 05
E-mail: ms@brim.se

Övriga försäkringar

När ett småhus uppförs för permanent bruk måste det enligt lag finnas en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Intyg om försäkringarna ska visas upp för kommunens byggnadsnämnd före bygget påbörjas.

4. Val av entreprenör

När du har bestämt dig för hur du ska lägga upp arbetet, fått bygglov och erhållit nödvändiga försäkringar så är det dags att hitta en entreprenör att utföra arbetet. Ta in offerter och referenser från flera företag, kontrollera att de har F-skattesedel och är momsregistrerade. Komplettera gärna med referenser och en kreditupplysning på det företag du valt. Tänk på att ett nytt företag inte kan ha hunnit få betalningsanmärkningar och att konsumentomdömen på Internet kanske inte är äkta. Kom ihåg att priset inte är det viktigaste. Det är inte inpriset som har betydelse utan slutkostnaden. Säkerheten och kvaliteten måste komma i första hand. Tryggheten finner du i att anlita en Auktoriserad Bergsprängare. Glöm inte heller att din roll är olika beroende på val av entreprenadform, men att du fortfarande kan ställa krav på vilken kompetens underentreprenörer skall ha som exempelvis att det ska vara Auktoriserade Bergsprängare. Var noga med att kontrollera vad som ingår i offerten. Ingår riskanalys, avtäckning, besiktning, vibrationsmätning, borttransport av berget?

5. Budget

Räkna igenom kostnaden för bygget och lägg på lite extra för oförutsedda utgifter. Gör allt i rätt ordning. Att ändra någonting på ritningen är betydligt billigare än senare i processen. När det kommer till berg, så är det svårt att limma ihop igen, så satsa lite extra på kvalitet.

6. Avtal

Avtal ska alltid göras skriftligt. Gå igenom avtalsförslaget noggrant. Känner du dig osäker eller om det är ett dyrare projekt ta gärna med hjälp av en jurist, byggkonsult eller annan expert. Om det gäller ett större jobb, t.ex. en tillbyggnation, brukar det vara enklast med totalentreprenad. Då har du bara en motpart som svarar gentemot dig. Speciella önskemål om t.ex. extra hög kvalité på ett golv eller krav såsom att det ska vara en Auktoriserad Bergsprängare som utför sprängningen måste in i avtalet, annars kan entreprenören välja billigare alternativ. Avtalet ska inte innebära förskottsbetalningar. Skriv i avtalet när bygget ska vara klart med ett vitesbelopp per förseningsvecka om överenskommelsen inte kan hållas.

7. Kostnad och fakturering

Bygger du på löpande räkning, kan kostnaderna lätt skena iväg. Normalt är fast pris eller takpris att föredra. Ett vanligt undantag är markentreprenad och sprängning, eftersom man då inte vet exakt vad som finns i marken.

Teckna en försäkring

  • Du kan skydda dig mot skadeståndskrav genom att teckna försäkring. Att skriva över byggherreansvaret på sprängarentreprenören är fullt möjligt och försäkringsbart. Vi på If samarbetar med BEF i dessa frågor. Kontakta gärna mig så berättar jag mer om hur en bra försäkring kan skydda dig från obehagliga och kostsamma händelser.

    Cristian Castro
    Cristian CastroTel: +46 10 603 67 03 Mobil: +46 72 157 26 32 Email: christian.castro@if.se

Att använda våra checklistor och färdiga avtal är ett sätt att underlätta upphandling.

Vi på BEF har tagit fram en rad med dokument för att underlätta för dig som beställare samt för entreprenörerna. På berörda myndigheters hemsidor hittar du också bra information.