Vad är en sprängplan?

0
0
Markerad som spam
Frågade 12 juli, 2017 19:03
138 visningar
0
Privat svar

En sprängplan är en plan över hur sprängarbetet ska utföras och ska upprättas för varje sprängobjekt innan sprängarbetet utförs. Det är en sammanställning av nödvändig dokumentation. Sprängplanen kan innehålla förteckning över valda sprängmedel, tidplan, borrplan, laddplan, tändplan, täckningsplan och bevakningsplan. Ändringar av sprängplanen kan behöva göras under arbetets gång beroende på ändrade föreutsättningar eller det visar sig att det gjorts en felbedömning från början. Ändringar ska godkännas av ansvarig sprängarbetsledare. Sprängplanen blir även en viktig del av den arbetsmiljöplan som ska upprättas vid byggnads- och anläggningsarbete.

Markerad som spam
Svarade 14 oktober, 2019 14:11