BEF:s medlemskriterier

BEF:s Medlemskriterier

  • Verksamheten skall bedrivas med iakttagande av gällande lagar och förordningar.
  • F – skattebevis skall innehas.
  • Tillfredställande försäkring gällande skada på person och egendom skall innehas.
  • Vid utförande av uppdrag hålla för ändamålet kompetent arbetskraft och fullgod utrustning.
  • Uppdragen skall utföras på ett fackmannamässigt sätt.
  • Utslag från Allmänna Reklamationsnämnden skall följas.
  • Alla medlemmar skall ha tagit del av BEF:s Kvalitets & Miljömanual.
  • Alla medlemmar skall ha tagit del av BEF:s etiska regler.
  • BEF:s värderingar kring säkerhet (ex Säker sprängning), ekonomi, kvalité, miljö och etik skall delas.
  • Alla medlemmar skall verka för att föreningen syns och marknadsföres på ett positivt sätt.