Försäkringar

När du som privatperson utför ett byggnads- eller anläggningsarbete så intar du rollen som byggherre. Det innebär att du har strikt ansvar för miljöskador, reglerade i Miljöbalken. Detta innebär att du oavsett eget vållande är ansvarig för alla skador sprängentreprenören kanske orsakar dina grannar och din omgivning. Dina grannar kan rikta skadeståndsanspråk antingen mot dig eller mot sprängentreprenören. Riktas kravet mot dig har du endast möjlighet att skicka det vidare om entreprenören varit vårdslös i sin yrkesutövning. Har sprängaren följt de föreskrifter som finns och i övrigt agerat professionellt är denne inte ansvarig för skadan.

Därför är det väldigt viktigt att du kontrollerar med ditt försäkringsbolag om ”Ansvarsförsäkring för dig som byggherre” ingår med automatik i din villaförsäkring eller om det går att tilläggsförsäkra. Möjligheten till försäkring skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen.

Om ditt eget försäkringsbolag inte erbjuder försäkringen kan vi rekommendera dig att kontakta IF Skadeförsäkring som erbjuder Byggherreansvarsförsäkring för alla sina Villaförsäkringstagare. Ring 0771-655 655 för mer information och offert.

BEF-försäkringen

Alternativet för dig som konsument att skydda dig mot skadeståndskrav är att låta sprängentreprenören överta ditt byggherreansvar genom ett skriftligt avtal (mall för sådant avtal finns tillgängligt hos Brim) och även teckna försäkring för det. Du har då möjlighet att skicka eventuella krav som riktas mot dig till sprängaren. Det är viktigt att du och sprängaren kommer överrens om vem som tar på sig ansvaret innan jobbet utförs. Den premie som sprängaren måste betala för utökningen räknas in i offerten för utförandet av sprängningen.

BEF samarbetar tillsammans med If, som är utsedda att tillhandahålla försäkringar till våra medlemsföretag. Mer information om If finner du på www.if.se. Du kan även kontakta If för mer information och frågor.

Cristian Castro


Tel: +46 10 603 67 03
Mobil: +46 72 157 26 32
Email: christian.castro@if.se

Övriga försäkringar

När ett småhus uppförs för permanent bruk måste det enligt lag finnas en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Intyg om försäkringarna ska visas upp för kommunens byggnadsnämnd före bygget påbörjas.

Exempel

Ansvar och försäkring – inte helt lätt

Sprängarentreprenörer som tecknar kontrakt enligt AB 04 eller ABT 06 har som krav att teckna både en allriskförsäkring och en ansvarsförsäkring för sina åtaganden.

Allriskförsäkringen täcker skador till följd av fel på den egna entreprenaden. För en bergsprängare ligger dock den största risken i att skada något utanför entreprenaden. I dessa fall är det ansvarsförsäkringen som ska tas i anspråk. Ansvaret för skador som orsakas beställaren och som faller inom ramen för kontraktet regleras i kapitel 5 i AB/ABT. Skador som entreprenören orsakar tredje man regleras däremot av allmänna skadeståndsrättsliga regler, exempelvis Miljöbalken.

Om vi tänker oss att Sprängare AB anlitas av Beställarbolaget AB vid en utbyggnad av Beställarbolaget AB:s lokaler. Man tecknar kontrakt enligt AB 04. En bit bort ligger Grannens hus.

På grund av osynliga sprickor i berget går sprängningen inte riktigt som planerat och både Beställarbolagets lokal samt Grannens hus skadas.

Vem ansvarar egentligen för vad, och vilka försäkringar bör man som sprängare teckna?

Sprängare AB – Beställarbolaget AB

Mellan Sprängare AB och Beställarbolaget AB finns ett avtalsförhållande och för att Sprängare AB ska bli ansvarig för skadan krävs att företaget varit vårdslös. Sprängare AB ska enligt AB 04 ha ansvarsförsäkring. I försäkringsbolagets åtagande ingår, förutom att betala eventuellt skadestånd till Beställarbolaget AB, även att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, det vill säga utreda om Sprängare AB har varit vårdslös. Visar det sig att Sprängare AB inte varit vårdslös är företaget heller inte skyldig att ersätta skadan.

Sprängare AB – Grannen

Mellan Sprängare AB och Grannen finns inget avtalsförhållande och för miljöskador är det Miljöbalken som blir tillämplig. Här krävs det inte, till skillnad mot ovan, att Sprängare AB har varit vårdslös för att företaget ska bli skadeståndsskyldigt. Även bevisbördan är annorlunda, så kallad omvänd bevisbörda, där Sprängare AB anses skyldig tills motsatsen är bevisad.

En bergsprängares ansvarsförsäkring bör vara utvidgad att täcka ansvar enligt Miljöbalken. Dubbelkolla med ditt försäkringsbolag!

Beställarbolaget AB (byggherren) – Grannen

Som beställare ikläder man sig rollen som byggherre, detta oavsett om beställaren är en juridisk person eller konsument. Byggherren, Beställarbolaget AB, har strikt ansvar för miljöskador i omgivningen vilket regleras av Miljöbalken. Det innebär att byggherren, oavsett eget vållande, är ansvarig för alla skador som sprängarentreprenören orsakar grannar och övriga i omgivningen.

Inte heller här finns något avtalsförhållande mellan Beställarbolaget AB och Grannen och Grannen väljer själv om skadeståndsanspråk ska riktas mot Sprängare AB eller Beställarbolaget AB (byggherren).

Riktas kravet mot Beställarbolaget AB (byggherren) har de endast möjlighet att skicka det vidare om Sprängare AB varit vårdslös i sin yrkesutövning. Har Sprängare AB följt de föreskrifter som finns och i övrigt agerat professionellt är han inte ansvarig för skadan.

Det är viktigt att man som byggherre kontrollerar att man har försäkring för sitt ansvar som byggherre, så kallad byggherreansvarsförsäkring. Ett alternativ för byggherren att skydda sig mot skadeståndskrav är att låta sprängarentreprenören överta byggherreansvaret genom ett skriftligt avtal. Anledningen till att vilja göra detta kan vara att byggherren inte anser sig kunna påverka bergsprängarens verksamhet. Det kan också vara så att byggherren inte har någon möjlighet att själv försäkra sitt byggherreansvar. Detta gäller framför allt om beställaren är konsument och byggherreansvar inte går att teckna via hemförsäkringen. Byggherrens strikta ansvar gentemot tredje man kvarstår dock men ansvaret går att föra vidare till entreprenören utan att vållandeutredning görs.

Att skriva över byggherreansvaret på sprängarentreprenören är fullt möjligt och försäkringsbart. Kontakta If enligt uppgift nedan om du har frågor om detta.

För mer information om försäkringen kontakta

Thomas Bennetoft
Tel: 0510-272 34,
Mobil: 070-566 03 28
Email: tomas.bennetoft@if.se