Privatkund

Att tänka på vid upphandling av sprängtjänst

Att bygga nytt är ofta en stor investering i en människas liv. Med olika entreprenörer som skall köpas upp, tillstånd och bygglov som skall ordnas så kan situationen ofta kännas överväldigande och komplex. Oavsett om du är proffsbeställare eller privatkund har du som byggherre ett stort ansvar. Därför vill vi på BEF ge dig lite råd vad du ska tänka på vid upphandling av sprängtjänst. Sprängentreprenören hamnar ofta långt ned i entreprenörsledet, ändå är det där allting börjar. Det är viktigt att det blir rätt från början och att upphandlingen sköts professionellt.

Här kommer några av de punkter som vi tycker är viktiga att belysa när man som privatkund inser att man är i behov av sprängning. Vi vill helt enkelt hjälpa till med vad man som kund ska tänka på när man är i färd med att upphandla ett sprängföretag eller byggentreprenör som i sin tur anlitar ett sprängföretag. Det är ju nämligen så att bergsprängning skiljer sig markant från resterande utförande inom bygg- och anläggningsbranschen, då regelverken är omfattande. Sprängning kan ju få oerhörda konsekvenser om det inte utförs på rätt sätt.

Att tänka på vid upphandling av sprängtjänst

 

1. Det viktigaste som en privatkund bör veta är att man själv har ett långt gånget ansvar. När du som privatperson utför ett byggnads- eller anläggningsarbete så intar du rollen som byggherre. Det innebär att du har strikt ansvar för miljöskador, reglerade i Miljöbalken. Detta innebär att du oavsett eget vållande är ansvarig för alla skador sprängentreprenören kanske orsakar dina grannar och din omgivning. Dina grannar kan rikta skadeståndsanspråk antingen mot dig eller mot sprängentreprenören. Riktas kravet mot dig har du endast möjlighet att skicka det vidare om entreprenören varit vårdslös i sin yrkesutövning. Har sprängaren följt de föreskrifter som finns och i övrigt agerat professionellt är denne inte ansvarig för skadan.

Därför är det väldigt viktigt att du som privatperson har en byggherreförsäkring.

2. Det är också viktigt att man går igenom val av metod och entreprenör. Förutom vanlig traditionell sprängning finns det idag många nya metoder på frammarsch däribland stenspräckning. I vissa fall kan stenspräckning vara bra, eftersom det ger relativt små vibrationer. Samma effekt kan uppnås genom traditionell försiktig sprängning. Även ifall vibrationerna kan vara små rekommenderas alltid vibrationsmätning inom tätbebyggt område. Detta eftersom du som privatkund kan hållas ansvarig för eventuella skador. Det är alltså inget fel på metoden, men dessvärre florerar det en del oseriösa företag som marknadsför detta på felaktigt sätt. Stenspräckare omfattas av exakt samma regler som vanlig sprängning. Det innebär att det skall sökas tillstånd hos polisen inom detaljeplanelagt område och att övrig lagstiftning gäller med lättnader på vissa punkter. Det krävs också utbildning för att få använda sig av denna typ av utrustning. Utbildningen ska tillhandahållas av leverantören. Innehavare av vanligt sprängkort besitter redan den kompetensen.  Många av våra medlemsföretag har denna utrustning. Problemet är att det är många oseriösa företag som kommit in i branschen och spräcker sten lite hur som helst utan att följa de lagar och regler som gäller. Dessa företag använder utrustningen felaktigt genom exempelvis överladdning eller använder vanlig dynamit. Stenkast på flera hundra meter kan även uppnås. Tyvärr har flera dödsolyckor inträffat på grund av felaktig användning.

3. Vid all sprängning, oavsett metod, bör alla fastigheter runtomkring besiktas. Annars kan privatpersonen som byggherre bli ansvarig för skador som denne inte är skyldig till, exempelvis sprickor som kanske fanns i huset sedan tidigare.

4. Många gånger när privatpersoner spränger kanske de handlat upp arbetet på totalentreprenad då det anlitat ett byggföretag som i sin tur tar in sprängare. Men eftersom privatpersonen fortfarande är byggherre så är det viktigt att man har lite koll på vad byggentreprenören använder sig av för underentreprenörer. Du har som byggherre rätt att ställa krav.

5. För att som kund känna sig trygg med sitt val av entreprenör och att ovanstående punkter hanteras rätt och följs så kan man anlita en Auktoriserad Bergsprängare. Det innebär stor trygghet för beställaren eftersom de auktoriserade företagen har genomgått BEFs utbildningsprogram och åttagit sig att uppfylla de krav som ställs för att bli auktoriserad. Dessutom blir företagen granskade av en extern revisor.

Upphandling av sprängtjänst

Som privatperson gäller vanligtvis konsumenttjänstlagen. Det innebär att du inte förväntas ha någon fackmannamässig kunskap, utan större krav ställs på entreprenören. Däremot har du fortfarande ett väldigt stort ansvar som privatperson. Det är nämligen du som är byggherren och med det följer ett strikt ansvar för miljöskador och skador som kan uppstå hos grannar osv. Nedan följer lite tips på dels vad du ska tänka på i upphandlingen men även lite allmänna tips om vad du bör fundera över.

1. Entreprenadform

När du väl har bestämt dig för att utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, så är nästa steg att fundera över hur du ska gå tillväga. Fundera över hur du ska handla upp entreprenörer och vilken entreprenadform som lämpar sig bäst för just ditt projekt. Olika entreprenadformer fördelar nämligen ansvarsbiten på olika sätt men ger dig samtidigt olika möjligheter att styra projektet. Här är vår syn på de tre vanligaste entreprenadformerna sett ur en privatpersons perspektiv. Det bästa valet är förståss alltid individuellt utifrån projektets art, men det finns ändå vissa saker man bör fundera över.

Delad entreprenad: Kännetecknas av att flera entreprenörer har avtal med byggherren men inte med varandra. Detta kräver stor kompetens från byggherrens sida gällande samordningsansvar, ledning av verksamheten på arbetsplatsen och upprättande av arbetsmiljöplan. Denna entreprenadform lämpar sig därmed bäst för privatpersoner som har stor kunskap om branschen. I gengäld har man genom de olika entreprenadavtalen ett direktinflytande på de olika delentreprenaderna. Vid delad entreprenad frångås exempelvis 3 kap 7 c § i Arbetsmiljölagen, vilket innebär att du som byggherre har ett större ansvar. Du som byggherre blir således ansvarig för att upprätta en arbetsmiljöplan.

Generalentreprenad: Innebär att byggherren bara har avtal med en enda entreprenör, som i sin tur träffar avtal med underentreprenörer. Detta är en så kallad utförandeentreprenad vilket innebär att beställaren redan utfört projekteringen, medan entreprenören som handlas upp svarar för utförandearbetet. Det finns två olika typer av generalentreprenad, ren- och samordnad generalentreprenad. Ren generalentreprenad innebär att byggherren träffar avtal med en entreprenör och har därmed inget inflytande på valet av underentreprenörer. Däremot kan byggherren fortfarande ställa krav, såsom att det ska vara en Auktoriserad Bergsprängare som underentreprenör. Samordnad generalentreprenad innebär att byggherren är den som begär anbud och träffar avtal med flera entreprenörer. Därefter överlåter byggherren avtalen på en av entreprenörerna, vanligtvis byggentreprenören. Denna entreprenadform innehåller en del fallgropar eftersom det är ett komplicerat nätverk av avtal så det gäller att vara vaksam. Samtidigt innebär det att byggherren befrias från vissa samordningsproblem. Ansvaret för upprättandet av arbetsmiljöplan faller här på uppdragstagaren.

Totalentreprenad: Innebär att byggherren träffar avtal med en enda entreprenör som såväl projekterar och utför arbetet. Totalentreprenad är en så kallad funktionsentreprenad vilket innebär att du som byggherre ställer funktionskraven, men sedan är det upp till entreprenören att lösa det på bästa sätt. Det är nog denna entreprenadform som kanske är vanligast att privatpersoner använder sig av. Den lämpar sig väl för den som kanske har ett stort projekt på gång och inte har tid, kunskap eller ork att handla upp fler entreprenörer. Det är även totalentreprenören som blir ansvarig för att göra en arbetsmiljöplan, vilket för ovana privatpersoner många gånger kan vara knivigt. Du har dock fortfarande möjlighet att ställa krav i avtalet på vad totalentreprenören ska ställa för krav på sina underentreprenörer, exempelvis att de skall vara en Auktoriserad Bergsprängare. Det är även viktigt att du ställer krav i avtalet, för totalentreprenören kommer annars säkerligen välja lägsta pris på material och tjänster utan hänsyn till kvalitet.

2. Arbetsmiljöplan

Som du finner ovan under rubriken entreprenadform så åligger ibland ansvaret dig som privatperson att göra en arbetsmiljöplan beroende på vilken entreprenadform du väljer. Köper du endast en sprängtjänst så faller det dock på sprängentreprenören att stå för en sådan plan, något som alla Auktoriserade Bergsprängare kan erbjuda.

Ett tips är att läsa följande broschyr från arbetsmiljöverket om ditt ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Se länk.

3. Försäkringar

När du som privatperson utför ett byggnads- eller anläggningsarbete så intar du rollen som byggherre. Det innebär att du har strikt ansvar för miljöskador, reglerade i Miljöbalken. Detta innebär att du oavsett eget vållande är ansvarig för alla skador sprängentreprenören kanske orsakar dina grannar och din omgivning. Dina grannar kan rikta skadeståndsanspråk antingen mot dig eller mot sprängentreprenören. Riktas kravet mot dig har du endast möjlighet att skicka det vidare om entreprenören varit vårdslös i sin yrkesutövning. Har sprängaren följt de föreskrifter som finns och i övrigt agerat professionellt är denne inte ansvarig för skadan.

Därför är det väldigt viktigt att du kontrollerar med ditt försäkringsbolag om ”Ansvarsförsäkring för dig som byggherre” ingår med automatik i din villaförsäkring eller om det går att tilläggsförsäkra. Möjligheten till försäkring skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen.

Om ditt eget försäkringsbolag inte erbjuder försäkringen kan vi rekommendera dig att kontakta IF Skadeförsäkring som erbjuder Byggherreansvarsförsäkring för alla sina Villaförsäkringstagare. Ring 0771-655 655 för mer information och offert.

BEF-försäkringen

Alternativet för dig som konsument att skydda dig mot skadeståndskrav är att låta sprängentreprenören överta ditt byggherreansvar genom ett skriftligt avtal (mall för sådant avtal finns tillgängligt hos Brim) och även teckna försäkring för det. Du har då möjlighet att skicka eventuella krav som riktas mot dig till sprängaren. Det är viktigt att du och sprängaren kommer överrens om vem som tar på sig ansvaret innan jobbet utförs. Den premie som sprängaren måste betala för utökningen räknas in i offerten för utförandet av sprängningen.

Övriga försäkringar

När ett småhus uppförs för permanent bruk måste det enligt lag finnas en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Intyg om försäkringarna ska visas upp för kommunens byggnadsnämnd före bygget påbörjas.

4. Val av entreprenör

När du har bestämt dig för hur du ska lägga upp arbetet, fått bygglov och erhållit nödvändiga försäkringar så är det dags att hitta en entreprenör att utföra arbetet. Ta in offerter och referenser från flera företag, kontrollera att de har F-skattesedel och är momsregistrerade. Komplettera gärna med referenser och en kreditupplysning på det företag du valt. Tänk på att ett nytt företag inte kan ha hunnit få betalningsanmärkningar och att konsumentomdömen på Internet kanske inte är äkta. Kom ihåg att priset inte är det viktigaste. Det är inte inpriset som har betydelse utan slutkostnaden. Säkerheten och kvaliteten måste komma i första hand. Tryggheten finner du i att anlita en Auktoriserad Bergsprängare. Glöm inte heller att din roll är olika beroende på val av entreprenadform, men att du fortfarande kan ställa krav på vilken kompetens underentreprenörer skall ha som exempelvis att det ska vara Auktoriserade Bergsprängare. Var noga med att kontrollera vad som ingår i offerten. Ingår riskanalys, avtäckning, besiktning, vibrationsmätning, borttransport av berget?

5. Budget

Räkna igenom kostnaden för bygget och lägg på lite extra för oförutsedda utgifter. Gör allt i rätt ordning. Att ändra någonting på ritningen är betydligt billigare än senare i processen. När det kommer till berg, så är det svårt att limma ihop igen, så satsa lite extra på kvalitet.

6. Avtal

Avtal ska alltid göras skriftligt. Gå igenom avtalsförslaget noggrant. Känner du dig osäker eller om det är ett dyrare projekt ta gärna med hjälp av en jurist, byggkonsult eller annan expert. Om det gäller ett större jobb, t.ex. en tillbyggnation, brukar det vara enklast med totalentreprenad. Då har du bara en motpart som svarar gentemot dig. Speciella önskemål om t.ex. extra hög kvalité på ett golv eller krav såsom att det ska vara en Auktoriserad Bergsprängare som utför sprängningen måste in i avtalet, annars kan entreprenören välja billigare alternativ. Avtalet ska inte innebära förskottsbetalningar. Skriv i avtalet när bygget ska vara klart med ett vitesbelopp per förseningsvecka om överenskommelsen inte kan hållas.

7. Kostnad och fakturering

Bygger du på löpande räkning, kan kostnaderna lätt skena iväg. Normalt är fast pris eller takpris att föredra. Ett vanligt undantag är markentreprenad och sprängning, eftersom man då inte vet exakt vad som finns i marken.

Om något ändå går fel?

Tyvärr är sprängbranschen mänsklig. Som i alla andra branscher kan det ibland gå snett. Berg är ett levande material som ibland inte går att förutsäga hur det kommer falla ut. Stenkast och för stora vibrationer kan drabba även den bäste sprängaren. Det tråkiga är att det kan få stora konsekvenser och innebära omfattande skador. Eftersom våra auktoriserade företag arbetar med kvalitet och säkerhet i fokus så borde dock chansen minska för sådana händelser. Din trygghet med en Auktoriserad Bergsprängare är att företagen har rutiner för hur de ska agera i händelse av att något går fel. Fördelen med en Auktoriserad Bergsprängare i händelse av tvist är att de alltid åtagit sig att följa allmänna reklamationsnämndens utslag.