Auktorisering

Nu förändrar vi Bergsprängarbranschen!

Bakgrunden till projektet är att bergsprängning skiljer sig markant från resterande utföranden inom bygg- och anläggningsbranschen. Bergsprängning är och kan vara extremt farligt om den utförs av okunniga och oseriösa personer. För att öka säkerheten för beställaren infördes Auktoriserad Bergsprängare.

Auktoriserad Bergsprängare är en garanti för att entreprenören har den bergkunskap som erfodras.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel på att företaget har den kompetens som krävs. Beställaren skall finna ett mervärde i att anlita en Auktoriserad Bergsprängare.

Anmäl till kurs!

Frågor och svar om Auktorisering

Varför skall vi auktorisera bergsprängare?

Bergsprängning skiljer sig markant från resterande utföranden inom bygg och anläggningsbranschen. Den är och kan vara extremt farlig, särskilt när den utförs av okunniga och oseriösa personer. Trots att sprängindustrin är extremt farlig så finns det dock tyvärr än idag många som tummar på reglerna och säkerheten. Detta dels på grund av okunnighet och nonchalans från entreprenörernas sida, men även på grund av att många beställare inte alltid har den kunskapen som krävs för att man ska kunna skilja på rätt och fel inom bergsprängning, något som en del oseriösa företagare utnyttjar för att spara in pengar på bekostnaden av säkerheten och kvalitén. Många beställare är också otroligt prisfixerade till bekostnad på säkerhet och kvalitet vilket pressar företagen till felaktiga beslut.

Syftet med Auktoriserad Bergsprängare är att garantera beställaren företag med den kunskap som krävs för att utföra bergsprängningar enligt svensk lag. Företagen skall minimera riskmoment och samtidigt leverera en hög kvalité. Det primära syftet är att beställaren i praktiken inte ska behöva ha någon egentlig bergkunskap om han anlitar en Auktoriserad Bergsprängare, men ändå känna sig trygg med att jobbet utförs säkert och professionellt.  Auktorisationen är en kvalitetsstämpel på att företaget och dess personal har den kompetens som krävs. Beställaren skall finna ett mervärde i att anlita en Auktoriserad Bergsprängare vilket medverkar till ett mer funktionsinriktat synsätt på branschens produkter och tjänster så att man på så vis kan frångå den prisfixering som råder idag.

Hur går auktoriseringen till och vad innebär den?

Ett Auktoriserad Bergsprängare företag uppfyller de krav och kriterier som BEF- Bergsprängnings Entreprenörernas Förening fastställt.  All personal i företaget har genomgått en utbildning som BEF är ansvarig för. Tyngdpunkten i auktoriseringen ligger inte i den tekniska utbildningen utan i den systematiska utbildningen. Den tekniska utbildningen erhålls i och med att man som sprängare/borrare tar det så kallade sprängkortet/borrkortet. Det är ett krav att företagen som är auktoriserade innehar dessa tillstånd. Varje företag genomgår en utbildning som består av repetition och fördjupning av sin grundläggande utbildningsbas där man fokuserar på säkerhet och riskfyllda moment, svenska lagar och föreskrifter, arbetsmiljö, KMA-system, branschrelaterade områden som ADR körning, förvaring av sprängämnen och andra AFS-restriktioner. För att kontrollera att deltagarna förstått informationen så genomförs två stycken prov på viktiga delar.

De arbetsrutiner som krävs för Auktoriserad Bergsprängare har implementerats i företagen och sedan följts upp. Företagen genomgår sedan löpande en revision där en oberoende extern revisor kontrollerar att företagen lever upp till de krav som Auktoriserad Bergsprängare innebär. Vid brister rättas dessa till. Vid grövre fel kan auktoriseringen återtas. Därmed har garanti för auktoriseringens riktighet fastställts.

När blir företaget Auktoriserad Bergsprängare?

Verksam personal i företaget skall ha genomgått utbildningen i Auktoriserad Bergsprängare. Nyanställd personal skall anmälas till BEF så att de kan genomgå sin utbildning så fort som möjligt. Efter utbildningen besöker BEFs personal företaget och hjälper till med implementeringen med rutiner samt kontrollerar att företaget arbetar enligt genomgångna rutiner. Då detta fungerar tillfredsställande erhåller företaget sitt Auktoriserad Bergsprängarediplom. Ett auktoriserat företag äger rätt att mot marknaden profilera och marknadsföra sig som Auktoriserad Bergsprängare.

Vad är det för villkor ett auktoriserat företag skall leva upp till?

Det auktoriserade företaget skall

 • Genomgått utbildningen för Auktoriserad Bergsprängare.
 • Följa de lagar och regler som gäller för att driva företag såsom exempelvis skattelagsstiftning, kollektivavtal.
 • Följa de lagar och regler som gäller för sprängning samt i övrigt uppfylla de krav som ställs på en Auktoriserad Bergsprängare.
 • Följa BEF etiska regler som förutom ovan inkluderar mervärde
 • Följa BEFs policys inom kvalité, miljö, arbetsmiljö eller i företag upprätta egna policys som följer BEFs riktlinjer.
 • Uppfylla BEFs medlemskriterier.
 • All personal skall ha behörig utbildning för sin arbetsuppgift så som sprängkort/borrkort/ADR-kort
 • Dokumentera sitt arbete på ett strukturerat sätt.
 • Medverka till att revision kan utföras effektivt och utan hindrande avbrott.
 • Upprätthålla de utbildningskrav som är fastställda.
 • Erlägga de avgifter som auktorisationen innebär.
 • Följa ARN – allmänna reklamationsnämndens utslag.
 • Företaget skall i sin verksamhet följa de krav som återfinns i företagets KMA-pärm. Företaget skall dokumentera sitt arbete i pärmen för Auktoriserad Bergsprängare.
 • Företaget är skyldigt att upprätthålla en pärm för Auktoriserad Bergsprängare där arbetet skall dokumenteras. Av denna skall framgå hur företaget arbetar med de ställda krav som auktoriseringen innebär.  Pärmen skall hållas uppdaterad och arkiveras på tillfredställande sätt, så att revision kan ske utan dröjsmål.

Hur länge behåller företaget sin auktorisation?

Auktorisationen gäller tillsvidare under förutsättning att företaget uppfyller de av BEF fastställda villkoren för auktorisationen. Auktorisationen gäller endast det företag som genomgått utbildning och erhållit diplom och som genom revision bevisat att de fullföljer villkoren. Vid grövre fel och brister kan auktoriseringen återtas och företaget äger då ej längre rätt till att profilera sig som Auktoriserad Bergsprängare.

Vad är företagets ansvar?

Företag som deltar i Auktoriserad Bergsprängare måste ha synligt positiv attityd till auktorisationsarbetet. Företaget måste aktivt marknadsföra Auktoriserad Bergsprängare mot egna personalen, beställare, leverantörer, övriga branschintressenter och allmänheten.

Företagsledningen måste ge personalen de resurser som krävs för att kunna bedriva arbetet i enlighet med Auktoriserad Bergsprängare.

Arbetsgivaren skall se till att riktlinjer och rutiner upprättas för ett fungerande kvalitets, miljö och arbetsmiljöarbete, och att dessa implementeras och efterlevs i företaget.

Företagsledningen måste aktivt kontrollera och stödja personalen så att uppställda kravpunkter nås.

Företagsledningen är skyldig rapportera in alla nyanställda till BEF för att de ska kunna genomgå utbildning så fort tillfälle ges.

Företagsledningen och dess anställda är gemensamt ansvariga för att företaget följer de krav som Auktoriserad Bergsprängare innebär.

Vad är BEFs ansvar?

BEFs föreningsstämma är genom stämmobeslut initiativtagarna till projektet Auktoriserad Bergsprängare.

BEF är ansvariga för auktoriseringen av företagen i Auktoriserad Bergsprängare. BEF ansvarar för det administrativa arbetet med Auktoriserad Bergsprängare, samt agerar stödresurs åt de auktoriserade företagen och tillhandahåller behövligt material.

BEF garanterar alla auktoriserade företag att de alltid är informerade och utbildade enligt de senaste föreskrifter och normer som gäller på marknaden.

BEFs ansvar är att finnas där som stödresurs. Företaget skall kunna rådfråga BEF hur man skall genomföra systematiseringen samt få hjälp med hur auktorisationspärmen skall användas. BEF skall vid behov besöka företaget som eftersökt hjälp med systematiseringsarbetet och upprättandet av rutiner.

BEF skall även tillhandahålla checklistor samt stödblanketter som företagen kan använda sig av för att uppfylla kraven för Auktoriserad Bergsprängare.

RAM-beskrivning

RAM-beskrivningen för projektet behandlar projektets syfte och uppbyggnad. Se PDF-fil här.

En Auktoriserad medlems ord

 • Martin Skullman äger företaget Skullman Bergsprängning. Han ser stora fördelar med att vara med i BEF- Bergsprängnings Entreprenörernas Förening samt auktorisationen, Auktoriserad Bergsprängare,
  som BEF genomför av sina medlemmar.

  – Jag hittar inga nackdelar med BEF, jag tycker bara det är bra. Skitbra, rent ut sagt. Man behöver vara ett kollektiv. Vi som medlemmar har samma frågeställningar. Det är viktigt med att ett nätverk, tillsammans blir vi starkare. Att man är auktoriserad och kan ventilera frågor med varandra är ju egentligen självklart. Som ensam liten företagare som inte har någon organisation, har man inte alltid tid och ork att fördjupa sig i vissa frågor, säger Martin som konstaterar att det därmed är tryggt att ha BEF att rådfråga och få stödmaterial ifrån.

  Martin Skullman
  Martin SkullmanSkullman Bergsprängning

Vad innebär det att ett företag är Auktoriserad Bergsprängare?

Företaget och dess personal genomgått en utbildning i Auktoriserad Bergsprängare hos BEF.

Företaget måste implementerat de rutiner som Auktoriserad Bergsprängare kräver.

Företag ska jobba systematiserat och kontroll

Hur går auktoriseringen till?

All personal i företaget har genomgått BEFs utbildning.  

Företaget måste inneha sprängkortet/borrkortet.

Fokus på säkerhet och riskfyllda moment, svenska lagar och föreskrifter, arbetsmiljö, KMA-system,  ADR körning, förvaring av sprängämnen och andra AFS-restriktioner.

 Två stycken prov på viktiga delar genomförs.

 

Kontakt

Projektledare:
Anette Broman
Telefon: 070 693 68 98
E-post: anette@bef.nu

Det finns mycket mer information om auktorisering i vår RAM-beskrivning. Läs den här!