Auktorisering

Nu förändrar vi Bergsprängarbranschen!

Bakgrunden till projektet är att bergsprängning skiljer sig markant från resterande utföranden inom bygg- och anläggningsbranschen. Bergsprängning är och kan vara extremt farligt om den utförs av okunniga och oseriösa personer. För att öka säkerheten för beställaren infördes Auktoriserad Bergsprängare.

Auktoriserad Bergsprängare är en garanti för att entreprenören har den bergkunskap som erfodras.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel på att företaget har den kompetens som krävs. Beställaren skall finna ett mervärde i att anlita en Auktoriserad Bergsprängare.

Anmäl till kurs!

Frågor och svar om Auktorisering

Varför skall vi auktorisera bergsprängare?

Därför Auktoriserad Bergsprängare!

Auktoriserad Bergsprängare (AB) är ett ”helt paket” med dokument, rutiner och arbetssätt för att hantera lagar och krav som ställs på ett sprängföretag. Väl auktoriserad vet du att ditt företag klarar både myndighetsgranskning och krav från beställare och kunder. AB är en trygghet både för ditt företag och för dina beställare och kunder.

Auktorisation ökar i byggbranschen. Installatörer och leverantörer skapar egna auktorisationer i dag kan man se text på många ”vita skåpbilar” om att företaget är auktoriserat. Bästa exemplet är nog ”badrumsbyggare” ingen vettig person anlitar en icke auktoriserad. Dit måste vi i sprängbranschen också ta oss.  AB är också ett kraftfullt verktyg i marknadsföring både för branschen och för ditt företag. Ju flera som auktoriseras ju starkare blir varumärket AB och sprängbranschen. Borde vara en självklarhet för alla sprängföretag. Om du inte är auktoriserad DÅ är det dags NU. Välkommen i gänget.

Hur går auktoriseringen till och vad innebär den?

Hur går det till?

Starten är enkel. Anmäl ditt intresse till BEF Jan eller Anette. Därefter startar processen.

Först får företaget material som beskriver Auktoriserad Bergsprängare (AB) det ger företaget möjlighet att jämföra sin status med kraven i AB. Steg två är en endags utbildning av alla i företaget. Utbildningen kan antingen vara öppna kurser arrangerade av BEF eller för större företag kurser i företagets regi då med föreläsare från BEF.

Efter genomgången kurs skall företaget se över sina rutiner, arbetssätt och dokumentation så att de klarar kraven för AB och se till att dessa införs och ”fungerar” i verksamheten. Under denna period kan företaget begära hjälp från BEF per telefon eller ”på plats”.

När blir företaget Auktoriserad Bergsprängare?

När blir man Auktoriserad?

När företaget anser sig klara med det interna arbetet begär man en certifieringsrevision.

Certifieringsrevisionen utförs av en extern revisor som helt enkelt granskar företaget mot kraven för Auktoriserad Bergsprängare. Från revisionen få man ett protokoll där eventuella brister finns noterade. Företaget får sedan en rimlig tid på sig att rätta till eventuella brister. BEF bistår även här med hjälp. När allt är åtgärdat och godkänt är företaget Auktoriserat.

Som ett bevis på detta erhåller ni Certifikatet ”Auktoriserad Bergsprängare”.

Auktorisationen ger företaget rätt att marknadsföra och profilera sig som Auktoriserad Bergsprängare.

Vad är det för villkor ett auktoriserat företag skall leva upp till?

Villkor och krav

 • Företaget måste ha en positiv attityd till auktorisationen för att få genomslag i hela företaget. Företaget skall marknadsföra Auktoriserad Bergsprängare till egen personal, beställare, kunder, leverantörer, och övriga branschintressenter.
 • Företagsledningen ansvarar för att nödvändiga resurser för att bedriva arbetet med Auktoriserad Bergsprängare finns.
 • All personal skall ha genomgått utbildning för Auktoriserad Bergsprängare. Nyanställda som saknar utbildning meddelas till BEF för kursplanering.
 • Lagar och regler som gäller för att driva företag exempelvis skattelagstiftning, kollektivavtal mm skall följas.
 • Lagar, bestämmelser och regler för sprängning skall följas
 • Ha policys för kvalité, miljö, arbetsmiljö m.fl. som efterlevs
 • Uppfylla BEF:s medlemskriterier som är BEF´s stadgar
 • Ha behörig utbildning för all personal för sprängkort/borrkort/ADR-kort mm
 • Uppfylla de krav på dokumentation som finns i Dokumentportalen
 • Dokumentera sitt arbete på ett strukturerat sätt
 • Erlägga fastställda avgifter för auktorisationen.
 • Följa ARN – allmänna reklamationsnämndens utslag.

Hur länge behåller företaget sin auktorisation?

Hur länge gäller Auktorisationen

Auktorisationen gäller tillsvidare under förutsättning att företaget uppfyller BEF:s krav och villkor för auktorisationen. Vid grövre fel och förseelser kan auktoriseringen återkallas och företaget äger då ej längre rätt till Auktoriserad Bergsprängare. Det normala är dock att brister som synliggörs vid revisioner eller på annat sätt rättas till då behålls givetvis auktorisationen.

 

Vad är BEFs ansvar?

BEF:s ansvar

 • Är initiativtagare till projektet Auktoriserad Bergsprängare och äger varumärket.
 • Ansvarar för underhåll och administration av Auktoriserad Bergsprängare
 • Är stödresurs för företagen under auktorisationsprocessen samt tillhandahåller nödvändiga underlag och material.
 • Ansvarar för att information och utbildning följer senaste lagarna, föreskrifterna och bestämmelserna.
 • Ansvarar för att Dokumentportalen är uppdaterad och att materialet förnyas.

  Material i Dokumentportalen

  Materialet i Dokumentportalen är tillverkat för att ”passa” BEF:s alla medlemsföretag. Det innebär att varje medlemsföretag kan modifiera materialet så att det passar förtaget. Ändringar får göras men se upp så att inte innehållet tappar sin funktion. BEF:s logotyp får också bytas ut mot förtagets. Affärsdokumenten i portalen är av enkel modell och är inte granskade affärsjuridiskt. Det är därför upp till varje företag som använder sig av dessa dokument, eller tar delar ur dem, att använda dem på eget ansvar. Orsaken är att BEF inte kan godkänna dokument i medlemsföretagen det kan endast företaget själv göra.

RAM-beskrivning

RAM-beskrivningen för projektet behandlar projektets syfte och uppbyggnad. Se PDF-fil här.

En Auktoriserad medlems ord

 • Martin Skullman äger företaget Skullman Bergsprängning. Han ser stora fördelar med att vara med i BEF- Bergsprängnings Entreprenörernas Förening samt auktorisationen, Auktoriserad Bergsprängare,
  som BEF genomför av sina medlemmar.

  – Jag hittar inga nackdelar med BEF, jag tycker bara det är bra. Skitbra, rent ut sagt. Man behöver vara ett kollektiv. Vi som medlemmar har samma frågeställningar. Det är viktigt med att ett nätverk, tillsammans blir vi starkare. Att man är auktoriserad och kan ventilera frågor med varandra är ju egentligen självklart. Som ensam liten företagare som inte har någon organisation, har man inte alltid tid och ork att fördjupa sig i vissa frågor, säger Martin som konstaterar att det därmed är tryggt att ha BEF att rådfråga och få stödmaterial ifrån.

  Martin Skullman
  Martin SkullmanSkullman Bergsprängning

Vad innebär det att ett företag är Auktoriserad Bergsprängare?

Företaget och dess personal genomgått en utbildning i Auktoriserad Bergsprängare hos BEF.

Företaget måste implementerat de rutiner som Auktoriserad Bergsprängare kräver.

Företag ska jobba systematiserat och kontroll

Hur går auktoriseringen till?

All personal i företaget har genomgått BEFs utbildning.  

Företaget måste inneha sprängkortet/borrkortet.

Fokus på säkerhet och riskfyllda moment, svenska lagar och föreskrifter, arbetsmiljö, KMA-system,  ADR körning, förvaring av sprängämnen och andra AFS-restriktioner.

 

Kontakt

Projektledare:
Anette Broman
Telefon: 070 693 68 98
E-post: anette@bef.nu

Det finns mycket mer information om auktorisering i vår RAM-beskrivning. Läs den här!